กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.2

นายภิรมย์ รอดชัยภูมิ
ครู คศ.2

นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุกันยา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยครู

น.ส.ศศิธร สุขสีดา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
ผู้ช่วยครู

นายเกียรติศักดิ์ ทองศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาวสรวีย์ พิชยฐิติพร
Teach For Thailand

ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร ลัคณาวงค์
ผู้ช่วยครู