กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุบลรัตน์ ฐานไชยยิ่ง
ครู คศ.1

นางภัทราวรรณ สุขแสวง
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ คุ้มสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางจารุรัศม์ อารีสิริมงคล
ผู้ช่วยครู

นางสาวจิรัชญานิน กิ้นโบราณ
ผู้ช่วยครู

Mr.Norvin Glen Cagubcub Barret
ครูต่างชาติ

Mr.Jhy Nar Obligado Villanueva
ครูต่างชาติ

Miss Alelee Galbas Gomintong
ครูต่างชาติ

นางสาวศรินทร์ลักษณ์ ศิริ
Teach For Thailand

นางสาววรัญญา ทองศรี
ผู้ช่วยครู